Wodorotlenek sodu granulki 1 kg Stanlab

WODOROTLENEK SODU - GRANULKI

Zawartość netto: 1000 g

Zastosowanie: udrażnianie rur kanalizacyjnych

Wzór chemiczny: NaOH

Gatunek: Czysty do analizy

Goeco.bio
Obsługą zamówień sklepu leczeniezywieniem.pl zajmuje się sklep goeco.bio.
Kliknij aby zobaczyć wszystkie produkty.
Zamów

WODOROTLENEK SODU - GRANULKI - Stanlab

Właściwości fizyczne i chemiczne:

- Postać: ciało stałe
- Barwa: biała lub prawie biała
- Zapach: bezwonne
- pH: około 14 (50 g/l H2O, 20°C)
- Temperatura topnienia: 318,4°C
- Temperatura wrzenia: 380°C
- Gęstość w temp. 20°C: 2,12 g/cm3
- Prężność par w temp. 620°C: 1,13 hPa
- Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 29,6% wag.
- Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu i glicerynie.
- Właściwości dodatkowe
- Ciepło właściwe w temp. 20°C: 3,24 J/(g·K)
- Ciepło parowania w temp. 1390°C: 3610 J/g
- Ciepło topnienia w temp. 319°C: 159 J/g
- Ciepło rozpuszczania w temp. 18°C: ok. -1,1 kJ/g

 

Uwaga:

H290 może powodować korozję metali.

H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P260 nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+361+353 w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami)  natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+351+338 w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć - nadal płukać.

P310 natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

Opakowanie: 1000 g

Szczegóły produktu

10200000031201
2020-04-23
Nowy produkt

Komentarze do produktu

Komentarze (0)